Жамият тафтишчиси тўғрисидаги Низом

Admin/ Fevral 24, 2019/ Documents_uz

«0’zbekekspertiza» aksiyadorlik jamiyati
тафтишчиси тўғрисидаги

низоми

Тошкент 2014 й.

 

Мундарижа

I.             Умумий қоидалар

II.          Жамият тафтишчисининг ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари

III.       Текширувлар (тафтиш) ўтказиш тартиби

IV.      Акциядорларнинг текширув (тафтиш) ўтказиш ҳақида талабнома бериш тартиби

V.         Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш чақириш ҳақида талаб киритиш тартиби

VI.      Жамият тафтишчиси этиб сайланадиган номзодга қўйиладиган талаблар ва уни сайлаш тартиби

VII.    Жамият тафтишчисининг ўтказиладиган тафтишларига ташқи мутахассисларни (жисмоний ва юридик шахслар) жалб қилиш тартиби

^Ш.Жамият тафтишчисини рағбатлантириш ва унинг харажатларини қоплаш тартиби

IX.      Жамият тафтишчиси хужжатлари

X.         Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

 

2

 

I.      УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.      Мазкур низом “0’zbekekspertiza” aksiyadorlik jamiyati (кейинги ўринларда матнда Жамият деб номланади) ички назорат тизимини амалга оширувчи тафтишчисини ташкил этиш, сайлаш ва унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб берувчи хужжат ҳисобланади.

2.     Низом Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги ЎРҚ-370- сонли «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги янги таҳрирдаги қонуни ва Жамият устави асосида ишлаб чиқилган.

3.     Тафтишчи Жамиятнинг ички назорат тизимини амалга оширувчи асосий орган сифатида Жамият, унинг шўъба ва қарам жамиятлари, филиаллари ва бошқа таркибий қисмларининг молиявий-хўжалик фаолиятини назорат қилади.

4.     Жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият устави ва мазкур Низом асосида амалга оширади.

II. ЖАМИЯТ ТАФТИШЧИСИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ, ҲУҚУҚ ВА

МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.     Жамиятнинг ички назорат тизими қуйидаги мақсадларда яратилади:

® акциядорларнинг умумий йигилиши белгилаган умумий сиёсат ца стратегияга амал қилиш;

•         молия-хўжалик фаолияти режасини қабул қилиш ва уни тадбиқ қилинишини таъминлаш;

•         ички назорат тизимига риоя қилиш ва уни амалга оширилишини таъминлаш;

® молия ва операцион хавфларни аниқлаш ва уларни олдини олиш;

,                        ® Жамиятда очиқ ва самарали бошқарув тизимини яратиш, шу

жумладан Жамият мансабдор шахслари ижроия органи томонидан мансаб суистеъмоллигига йўл қўймаслик;

® Жамият томонидан очиқ эълон қилинадиган маълумотлар ва ахборотларни тўлиқ ва ҳаққоний бўлишини таъминлаш;

® Жамият мулки ва ахборотларини сақланишини таъминлаш;

© қонунчилик талабларига амал қилишни таъминлаш.

6.     Тафтишчининг текшируви қуйидагиларга қаратилиши мумкин:

® Жамият ва унинг шўъба хўжалик жамиятларининг молия хўжалик фаолиятига;

® Жамият ташкилий тузилмасига кирувчи бўлим, бўлинма ва филиалларнинг фаолиятига;

•         молия ва ахборот оқими, алоҳида операциялар ва битимларга;

з

 

•       Жамиятнинг ҳар бир мансабдор шахси ва оддий ходимлари оаолиятига;

•        Жамиятнинг бошқарув органлари (кузатув кенгаши ва бош лиректор)нинг фаолиятларига.

7.      Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги ЎРҚ-370-сонли Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш

тўғрисида»ги қонуни янги таҳрири ва Жамият устави қоидаларидан келиб члқиб Жамият тафтишчисининг ваколатлари этиб қуйидагилар белгиланади:

•       Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш);

•       Жамият молия-хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган барча хужжатлар, шу жумладан бухгалтерлик ҳисоботлари билан танишиш;

•        юзага келган барча масалалар бўйича Жамиятнинг ҳар қандай мансабдор шахсидан тушунтириш/изоҳ беришни талаб қилиш;

•        кузатув кенгаши мажлисини ва навбатдан ташқари акциядорлар умумий йигилишини чақиришни талаб қилиш;

•       шартнома асосида экспертлар ва аудиторларни текширувга жалб килиш;

•       Жамият томонидан амалдаги қонунларга, корпоратив ва бошқа ички хужжатларга амал қилинишини текшириш;

•       кредит, ҳисоб-китоб, валюта ва бошқа молия операциялари бўйича банк назоратини ўрнатиш, ҳамда мулкларни мавжудлигини текшириш;

•       кузатув кенгаши мажлисларида, унинг таклифига кўра иштирок этиш;

•       акциядорлар умумий йигилишида иштирок этиш.

8.     Жамият тафтишчиси ўз фаолиятини амалга оширишда :-у йидагиларга ҳақли:

•       Жамиятнинг бухгалтерлик ҳисоботи хужжатларини, Жамият мулкини лнвентаризацияси билан шугулланган комиссия хулосаларини текшириш ва ;хтарни бухгалтерлик ҳисоботи бирламчи хужжатлари билан солиштириш;

•       бухгалтерлик, солиқ, бошқарув ва статистик ҳисоботларни таҳлил

шшш;

•       акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган Жамият бюджетини тўғри ижро этилишини текшириш;

•       акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган ва ҳисобот ;лида олинган соф фойдани тақсимлаш тартибини тўғри ижро этилишини

екшириш;

•       Жамиятнинг молия, тўлов қобилиятини, шунингдек қарзга олинган лблағларнинг мулкига, соф активларига ва устав фондига нисбатан

.шжвидлигини таҳлил қилиш;

4

 

•       Жамиятнинг иқтисодий ҳолатини яхшилаш борасида унинг бошқарув сганларига таклифлар киритиш;

•         хўжалик юритувчи субъектлар билан ҳисоб китобларни, давлат г-?джети ҳамда бюджетдан ташқари фондларга, девидендлар ва

‘лпгациялар фоизлари ва бошқа турдаги тўловларни тўғри амалга ширилишини текшириш;

•       Жамият кузатув кенгаши, бош директори, тугатиш комиссияси : ■онидан қабул килинган қарорларни Узбекистон Республикаси : ж.нларига, Жамият уставига ва акциядорлар умумий йиғилиши

глгорларига мослигини, шу жумладан тузилган шартнома ва битимларни ■ : Е>тшиликка мослигини текшириш;

•         акциядолар умумий йиғилиши қарорларини Жамият устави ва У: 5екистон Республикаси қонунларига мослигини таҳлил қилиш.

9.    Жамият тафтишчиси Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Жамият :гави ва мазкур низом билан белгиланган ваколатларга таалуқли барча ггалалар бўйича қарорлар қабул қилади.

10.      Жамият тафтишчиси ваколати ва ҳуқуқлари ушбу низомда кўзда тллмаган, лекин Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Жамият уставида

– гпрда тутилганлардан ҳам иборатдир.

11.    Жамият тафтишчиси қуйидагиларга мажбур:

•       акциядорлар умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи : ганишига, ўтказилган текширувлар бўйича хулоса ва далолатномаларни ўз

: iттла етказиш;

•       Жамият йиллик ҳисоботи ва унинг йиллик бухгалтерлик ҳисоботига Г7шшган маълумотларнинг ҳаққонийлигига баҳо бериш;

•       Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотларни ошкор

гмзслик;

•       текширув давомида аниқланган камчиликлар ва қонун пшшпларини бартараф этиш, акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув

: rsnaniH ваколатлари доирасида бўлган тақдирда уларнинг навбатдан            гпри йигилишларини чақиришни талаб қилиш;

•       Жамият ходимлари ва унинг мансабдор шахслари томонидан ‘гчистон Республикаси меъёрий ҳуқуқий хужжатлари, Жамият устави,

: :им йўриқномалари ва бошқа локал хужжатлари талабларининг гггишларини хулоса ва далолатномаларда акс эттириш;

•         Жамият молия-хўжалик фаолияти текширувини ушбу низомда ‘едпшанган муддатларда ва ҳолатларда ўтказиш;

•       акциядорлар умумий йигилишида иштирок этиш ва акциядорлар гнидан берилган саволларга ваколат доирасида жавоб бериш.

5

 

1П. ТЕКШИРУВЛАР (ТАФТИШ) ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

2. Жамият фаолиятини йиллик натижалари бўйича молия-хўжалик : лиятини текшируви (тафтиши) ўтказилади. Жамият фаолияти юзасидан -ехлшрхълар (тафтишлар) навбатдан ташқари ўтказилиши мумкин, бунда r-тжятнинг бутун молия-хўжалик фаолияти билан бир қаторда унинг аоа олинган хўжалик операциялари ва алоҳида олинган муддатдаги г :‘кзвик фаолияти текширилиши мумкин.

‘3. Жамият тафтишчиси, ўзи мустақил тасдиқлаган режага асосан

ни. -йди. режада Жамият ва унинг алоҳида жойлашган таркибий

дд.:ллари фаолиятини текшириш тартиби, муддати белгиланади. Лозим гтнда Жамият фаолиятидаги алоҳида молия тармоқларини ҳамда Жамият тдшг таркибий тузилмалари томонидан олдинги текширувлардаги … рларпи бажарилганлигини текшириш хам режалаштирилади.

Жамият тафтишчиси кузатув кенгашига Жамиятнинг йиллик молия- Д1ик фаолиятини текшириш, йиллик ҳисоботидаги маълумотларни ~:оигини тасдиқловчи ёки рад қилувчи ҳолатлар бўйича ҳулосасини : тдорлар умумий йиғилиши ўтказилишидан 30 кундан кечиктирмасдан аорм килиши лозим.

-ё.Навбатдан ташқари текширув (тафтиш) ўтказиш хақидаги талаб f тушганда, Жамият тафтишчиси текширувни кўпи билан 10 кун ичида ~2пт лозим, бундай текширувни (тафтишни) ўтказиш муддати 30 кундан zibom этиши мумкин эмас.

: . Жамият тафтишчиси текширувлари, назорати ва таҳлили ҳар қандай

•     тафтишчиининг ташаббусига биноан;

•     зкциядорлар умумий йиғилишининг қарорига биноан;

•     кузатув кенгашининг қарорига биноан;

•     Жамият овоз берувчи акцияларининг хаммаси бўлиб камида 5 :г гд эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига биноан Г ‘2 оширилиши мумкин.

7. Ҳар қандай давр мобайнида, Жамият тафтишчиси қарори асосида ҳал eh’mwihh лозим бўлган қоида бузилиши аниқланган тақдирда, ушбу қоида Lirnim аниқланган кундан бошлаб 5 иш куни ичида Жамият тафтишчиси тгттъ (тафтиш) ўтказишни ташкил қилиши ва уни амалга оширишга * ‘ _::ши лозим.

: Текширув ўтказиш давомида Жамият тафтишчисига ўрганиш учун rrjrzrvB предметига доир амалга оширилган операцияларнинг Жамият т-:ўжалик режаси талабларига мувофиқлиги ва Жамиятда бундай -гяларни амалга ошириш учун талаб қилинадиган тартиб • лгаплигпга таълуқли ҳамда бундай операциялар қонуний

6

 

ўтказилганлиги тўғрисида аниқ хулоса ҳосил қилувчи барча хужжатлар тақдим қилиниши лозим.

19.     Жамият молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиши) натижалари бўйича Жамият тафтишчиси хулоса тузади ва уни тасдиқлайди.

20.     Жамият тафтишчиси томонидан хулоса тасдиқлангунга қадар, уни ўтказиш ташаббусини билдирган шахслар, бу талабларини ҳар қандай вақтда кайтариб олишга ҳақлидирлар.

IV. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ТЕКШИРУВ (ТАФТИШ) ЎТКАЗИШ
ҲАҚИДА ТАЛАБНОМА БЕРИШ ТАРТИБИ

21.     Жамият овоз берувчи акцияларининг хаммаси бўлиб камида 5 шоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига биноан, Жамият молия-хўжалик фаолияти ҳар қандай вақтда текширилиши

тафтишдан ўтказилиши) мумкин.

22.     Текширув (тафтиш) ўтказиш талабини билдириш ҳуқуқига эга бўлган акциядор (акциядорлар) Жамият тафтишчиси номига қуйидагилар акс эттирилган ёзма талабнома такдим қилишлари лозим:

•        акциядор (акциядорлар) номи (номланиши);

•        акциядор(лар)га тегишли акциялар хакида маълумот;

•        текширув (тафтиш) ўтказишни асослаш.                                                             .

23.     Талабнома акциядор томонидан имзоланади. Агар талабнома унинг вткжпи томонидан имзоланса, унга ишончнома илова қилинади. Юридик z:ixc бўлган акциядор талабига юридик шахс номидан ишончномасиз иш

“ рувчи мансабдор шахс имзоси қўйилади ва унинг муҳри билан имзо гғедиқланади.

24.     Текширув (тафтиш) ўтказиш ҳақидаги талабнома Жамият ia пшпчисига етказилиши учун Жамият манзилига юборилади.

25.   Жамият тафтишчиси талабномани 5 (беш) иш куни ичида кўриб – ::-‘лб куйидаги қарорлардан бирини қабул қилиши керак:

•        текширув (тафтиш) ўтказиш ҳақидаги талабни қаноатлантириб тафшш кунини белгилаш;

•        текширув (тафтиш) ўтказиш ҳақидаги талабни рад этиб, бу ҳақда тъ-хабнома берган шахсга асослантирилган раддия юбориш.

26.   Жамият тафтишчиси текширув (тафтиш) ўтказиш ҳақидаги талабни : яц i-Tinnra куйидаги ҳолларда ҳақли:

•        талабнома келтирган акциядор (акциядорлар), бундай талабнома : гтнриш ҳуқуқини берувчи акцияларнинг эгаси (эгалари) бўлмаганда;

•        талабномада текширув (тафтиш) ўтказиш учун асос бўлган ҳолатлар : сзлотлар) кўрсатилмаганда;

7

 

•         талабномада кўрсатилган ҳолатлар бўйича Жамият тафтишчиси [онидан текширув (тафтиш) ўтказилиб, унинг хулосаси тасдиқланган

холда;

•         талабнома Ўзбекистон Республикаси меъёрий-ҳуқуқий хужжатлари ва Жамият уставига зид бўлган ҳолларда.

27.      Жамият тафтишчисининг Жамият молия-хўжалик фаолиятини нхзбатдан ташқари текшириши (тафтиши) натижалари бўйича хулосасини

ўтказиш ташаббусини билдирган шахсга хулоса тасдиқланган кундан бошлаб 3 (уч) кун ичида юбориш тавсия қилинади.

28.   Текширув (тафтиш) ўтказиш талабини киритган акциядор акдиядорлар) қайтадан бундай талаб қўйиш ҳуқуқига аввалги талабнома

киритилган вақтдан 30 кун ўтгандан сўнг ҳақли бўладилар.

V. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ЧАҚИРИШ ҲАҚИДА ТАЛАБ КИРИТИШ ТАРТИБИ

29.      Навбатдан ташқари акциядорлар умумий йигилишини чақириш т:трисида талаб киритиш ҳақидаги қарор Жамият тафтишчиси томонидан клбул килинади ва имзоланади.

30.     Жамият тафтишчисининг навбатдан ташқари акциядорларнинг ;\!ий йигилишини чақириш ҳақидаги талаби Жамият манзилйга

ҳ-хортмали хат сифатида почта орқали юборилади ёки Жамиятга тсхшшрилади.

31.      Навбатдан ташқари акциядорларнинг умумий йигилишини ўтказиш у ттисидаги талабнома Жамиятга келиб тушган кундан бошлаб кўриб чиқиш ;дг н кабул қилинган ҳисобланади.

32.     Жамият тафтишчиси талабномасида қуйидагилар акс эттирилади:

•         кун тартиби ва у бўйича қабул қилиниш учун таклиф этилаётган қарор

•         кун тартибига киритилаётган масалаларнинг аниқ тафсилотлари;

•         йиғилишни ўтказиш тартиби.

‘Л„ ЖАМИЯТ ТАФТИШЧИСИ ЭТИБ САЙЛАНАДИГАН НОМЗОДГА
КЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР ВА УНИ САЙЛАШ ТАРТИБИ

33.     Жамият молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун – штчдорларнинг умумий йигилиши томонидан 1 йил муддатга жами 1

шидан иборат Жамият тафтишчиси сайланади.

3-. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари, бош директор ва Жамият теххгорлари, бош бухгалтер ва унинг муовинлари, жамият шўъба ва қарам лтлари, филиаллари ва бўлимлари раҳбарларига қарашли акциялар . хтт тафтишчиси аъзоларини сайлаш чоғида овоз беришда иштирок мумкин эмас ва бу шахслар Жамият тафтишчиси этиб сайланишларига » т :-т нилмайди.

8

 

35.    Айни бир шахс Жамиятнинг тафтишчиси этиб кетма-кет 3 мартадан ортик сайланиши мумкин эмас. Жамият тафтишчиси этиб овоз берувчи акнияларга эга бўлган ва овоз беришда қатнашаётган акциядорларнинг, аюшяларининг миқдори бўйича кўпчилик овозини олган номзод сайланган деб хисобланади.

36.    Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори бўйича Жамият таотишчисининг ваколатлари муддатидан олдин тўхтатилиши мумкин, Узбекистон Республикаси конунларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

37.    Жамият тафтишчиси олий молия, иқтисод ёки юридик маълумотга эга бўлиши лозим.

38.   Жамият тафтишчиси этиб сайланадиган номзоднинг шахсий гшслатлари, унинг Жамият манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилишига ҳеч

лндай шубха туғдирмаслиги лозим. Шу билан бир қаторда номзоднинг :таддам иқтисодий, солиқ билан боғлиқ ёки ҳукуматга қарши ва мансаб дзшоятлари учун судланганлиги унинг шахсига шубҳа сифатида : -холанишига асос бўлади.

39.   Жамият тафтишчиси бир вақтнинг ўзида Жамият кузатув генгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек Жамиятда меҳнат шартномаси i: эсида ишлаши мумкин эмас.

VII. ЖАМИЯТ ТАФТИШЧИСИНИНГ ЎТКАЗИЛАДИГАН
ТлФТИШЛАРИГА ТАШҚИ МУТАХАССИСЛАРНИ (ЖИСМОНИЙ ва
ЮРИДИК ШАХСЛАР) ЖАЛБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

40.   Кузатув кенгашига Жамият тафтишчиси ўтказаётган текширувлар тъдтшплар)га ташқи мутахассислар (жисмоний ва юридик шахслар)ни жалб cmimbih таклифини киритиши мумкин.

-1. Жамият тафтишчиси ўтказаётган текширувлар (тафтишлар)га ташқи ~:хассислар (жисмоний ва юридик шахслар)ни жалб қилиш ҳақида кузатув г – зши қарори қабул қилинади.

42. Кузатув кенгаши ўз қарорида кўрсатиб ўтилган мутахассисларга хақ ~1Л1 тартибини ва уларнинг Жамият тафтишчиси томонидан ўтказилаётган – гя—ттрувда иштирок этишини бошқа шартларни белгилайди.

III. ЖАМИЯТ ТАФТИШЧИСИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ВА УНИНГ
ХАРАЖАТЛАРИНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

-3. Жамият тафтишси ушбу низом билан белгиланган фаолиятни амалга ii_ гтдш даври учун рағбатлантириш тўловлари тўланади ва бу даврда / ;:: ан тасдиқланган харажатлари Жамият томонидан қопланади.

—. Рағбатлантириш тўловлари миқдори акциядорлар умумий йиғилиши

.. ‘ :::: билан белгиланиб, бу масала йиғилиш кун тартибига алоҳида банд

киритилиши ёки фойдани тақсимлаш банди билан бир қаторда кўриб т -;mm мумкин.

9

 

45. Рағбатлантириш тўловлари ва қилинган харажатларни қопланиши тғиаядорлар умумий йиғилиши қарорига асосан амалга оширилади.

IX. ЖАМИЯТ ТАФТИШЧИСИ ХУЖЖАТЛАРИ

— Жамият тафтишчиси хужжатлари қуйидагилардан иборат:

•        текзпирувлар (тафтишлар) натижалари бўйича тузилган лтд: татномалар;

•      Жамият тафтишчиси хулосалари.

47.     Жамият тафтишчиси томонидан ўтказилган текширувлар титлшлар) натижалари бўйича тузилган далолатномаларда қуйидагилар акс

-ттдгнлади:

•      текширув (тафтиш) ўтказиш жойи ва санаси;

•      текширув (тафтиш) ўтказишда катнашаётган шахслар;

•      текширув (тафтиш) ўтказишга асос;

•        аниқланган камчиликлар, кон\н ва бошка меъёрий ҳуқуқий .удткатлар, Жамият устави ва бошка локал актларининг бузилиш тафсилотлари;

•       текширув (тафтиш) ўтказишда аникланган камчиликлар, қонун г; зилишларини асословчи меъёрий-хукукий хужжатлар, Жамият локал ттжжатларининг аниқ моддалари ва банхтарига асосланишлар.

48.     Жамият тафтишчиси хулосаларида -у пидагилар кўрсатилади:

•       қонун ва бошқа меъёрий ҳуқуқий хмттгттлар. Жамият устави ва локал дткатлари талаблари бажарилиши юзасида:-: хулосалар;

•      Жамият йиллик ҳисоботи ва йилг.ик бухгалтерлик ҳисоботига тллган маълумотларнинг ҳаққонийлиги тўғрисюаги ахборотлар;

•      Жамиятнинг ҳар қандай мансабдор хгт: ттт нт ходимига хужжатлар,

. моглар тақдим қилиш хақида қўйилган талабдар:

•      хужжатлар, маълумотлар ва бошка талаб килинган ахборотларни

–      тутггм қилишни рад этиш ҳолатлари:

•      кузатув кенгаши мажлиси ёки акцшдорларнинг умумий йигилишини

–      ткириш ҳақидаги Жамият тафтишчисп тт-ттгттгп гўтрисидаги маълумотлар;

•      пузатув кенгаши аъзолари, бош дпгектор ва Жамиятнинг бошқа т птридан олинган тушунтиришлар ҳақидаги маълу мотдтг:

•      тникланган камчиликлар, қонуш ва бопша меъёрнй ҳукуташ

тгптг. Жамият устави ва бозгнт .                                          тнтнттпнп ‘

т дттлари;

■ текширувлар (тафтишлар)га Жамиятда ишдамайдиган ташқи _ дсснслар (жисмоний ва юридик шахслар)ни жалб ноинганлиги ва >лар i < ,.i- штдлган шартномалар шартлари ҳақидагп маъдупсгтлтг

ю

 

: Ушбу Низомнинг 46-моддасида кўрсатилган хужжатлар Жамият uо тжшчиси томонидан имзоланади ва Жамият муҳри билан тасдиқланиши

«злннмайди.

f ‘ Жамият тафтишчиси хужжатларнинг асл нусхаларини Жамият бош тс -тсрига далолатнома асосида сақлаш учун топширади.

5.. Жамият, Бош директори сиймосида ҳар кандай акциядорга Жамият . i т ттчиси хужжатлари билан танишиб чиқиш шароитини яратиши лозим.

52 -Лжциядорларга Жамият тафтишчиси хужжатлари нусхасини бериш :-:5ориш тартиби акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан

Уттшанади.

X. НИЗОМГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ

ТАРТИБИ

53.      Мазкур низомга ўзгартириш ва қўшимча киритиш ёки уни янги ‘i .эирда қабул қилиш Жамият акциядорларининг умумий йигилиши

:.:атига кириб, бу тўгрисидаги қарор акциядорларнинг кўпчилик овози “i:-: кабул қилинади.

54.       Ўзбекистон Республикаси қонунларига ўзгартириш киритилиши носабати билан, ушбу низомнинг бирор бир банди қонун талабларига зид

:а. унга ўзгартириш ва қўшимча киргазилгунга қадар қонун талаблари ; лшанилади.