«ТАСДИКЛАНГАН»
“Узбекэкспертиза” АЖ
Акциядорларининг йиллик

умумий йигилиши
« 24» июн 2021й.

“Узбекэкспертиза” АЖ нинг 2021-2025 йилларга мулжалланган ривожланиш СТРАТЕГИЯСИ

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

1. АКТ
ларини ривожлантириш ва “Узбекэкспертиза” АЖ
фаолиятида куллаш

1.1

08.01.2021
йилдаги №1 баённома
асосида Жамиятнинг ахборот тизимини
такомиллаштириш хисобига келиб чикишнинг электрон сертификатларини жорий этиш
буйича УзР Вазирлар Махкамасининг топширигини ижро этиш максадида
2021 йилнинг охиригача келиб
чикиш сертификатларини электрон шаклда кабул килаётган мамлакатларга ушбу
сертификатларни электрон шаклда бериш амалиётини жорий этиш.
Автоматлаштириш
ва ракамлаштириш буйича жахон ва давлат
стандартларига мос келиш максадида Жамият фаолияти ягона ахборот тизимини
(ЯАТ) янада кенгайтириш.

Таркибий
ва худудий булинмаларнинг ахборот маконини кенгайтириш, иш уринларини
компьютерлаштириш буйича эхтиёжларни тахлил килиш

Ахборот тизимини ривожлантириш
буйича келишилган ва асосланган таклифлар руйхати. Ягона ахборот тизими ва
ахборот маконининг функционаллигини давлат талабларига, вазирлик ва идоралар
ахборот тизими интеграцияси буйича талабларга мувофик, хамда ахборот
тизимлари фойдаланувчиларининг (ходимлар ва буюртмачиларнинг) тупланган
таклифларини инобатга олган холда кенгайтириш.

Маълумот базаларини узок муддатга
саклаш учун талаб этиладиган хажмларни потенциал тарзда камайтириш йули
билан, маълумот базаларини электрон куринишда архивлаштириш жараёнини
автоматлаштириш. Маълумотларга ишлов бериш Маркази (
ЦОД) нинг асосий
курилмалари ишдан чиккан

Доимий

равишда

2022
й. 01 май

2022 й. 01 июль

Сулейманов
У.Р. Начальники управлений общества

                      
рахбарият ва Узбекистон Республикаси хукуматининг
топширикларини уз вактда бажариш;

               
ахборотга ишлов бериш тезлигининг, бизнес

шаффофлигининг,

технологикликнинг

ошиши;

-ахборот
хажмлари ва филиал хамда ШХЖ фаолиятини назорат килиш;

-кул
мехнатини автоматлаштириш ва йул куйилиши мумкин булган хатоларни камайтириш;

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

такдирда маълумотларнинг учиб
кетишининг олдини олиш учун мустакил ташувчи/тупловчиларнинг ортикча кушимча
массивларига вактнинг кетма-кет даври учун маълумотларни электрон шаклда
захиралаш ва нусхалашни (зеркалирование) автоматлаштириш.

Утувчи тармок трафигини,
шунингдек химоя ва зарар етказувчи дастурларни аниклаш, бундай зарар
етказувчи дастурлар билан зарарланган (модификацияланган) файлларни аниклаш
ва тиклашга мулжалланган воситаларни назорат килиш ва фильтрлашни амалга
ошириш учун дастурли-аппарат воситалари ёрдамида ахборот макони хавфсизлигини
таъминлаш.

ЕИС нинг тизимли талабларини
кенгайтириш истикболини хисобга олган холда сервер электрон-хисоблаш
техникасини тулдириш/модернизациялаш. Саклашнинг эхтиёт (задира) кисмлари,
минимал тизимли талабларга нисбатан кушимча кисмларни кушиш хисобигаортикча
аппаратларни кушиш билан техник курилмалар ишончлилиги тавсифларини ошириш ва
уларни етарли даражада саклаб туриш.

Компьютерлаштириш – Ахборот
тизими функционаллиги модификацияси талабларига мувофик иш жойларини
электрон-хисоблаш техникаси билан жихозлаш.

Халкаро ва давлат стандартлари
талабларига мувофик сервер хоналариин кучириш ва жихозлаш буйича ташкилий
ишлар.

2022 й. 01 июль

2022 й. 01 июль

2022 й. 01 январь

2022 й. 01 июль

 

           
мижозлар базасини кенгайтириш ва мижозлар содиклигини
ошириш;

                 
турли тахлилий хисоботлар;

    бизнесни
бошкариш ва карор кабул килиш учун кудратли восита

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

Бошкарма
биносида симли ва симсиз локал кисоблаш тармокларини модернизациялаш буйича
ташкилий ишлар.

Телефон
алокасини ракамлаштириш ва кунгирокларга ишлов бериш марказини
такомиллаштириш.
(CallCenter). Ракамли
телефония
(IP-телефония)
алокага сарфланадиган кар ойлик операцион харажатларни кискартиришга ёрдам
беради; коммуникациялар самарадорлигини оширади; ишлатиш осон; юкори сифатли
алокани таъминлайди; офисга инновациялар ва замонавийлик багишлайди. Аналог
тармокларга нисбатан сифатлирок.
IPтелефонияни
куллашда нафакат ички алоканинг, балки шакарлараро ва халкаро алокаларнинг
кам ракамли сифати таъминланади.

Доимий

равишда

2023     
й. 01 июль

2024      й. 01 июль

 

 

2. Илгор
халкаро тажриба асосида жамият фаолиятини янада такомиллаштириш ва
“Узбекэкспертиза” АЖ томонидан янги хизмат
турларинининг узлаштирилиши

2.1

Жамиятнинг Синов комплексига ILAC белгисини
куллаш кукуки билан халкаро аккредитацияни олиш

Халкаро
аккредитацияга тайёрлаш буйича консалтинг ташкилотлар уртасида тендер/танлов
утказиш.

УзР конунчилигига мувофик
шартнома тузиш. Аккредитация буйича энг маъкул органни белгилаш.

Зарур
хужжатларни тайёрлаш буйича тадбирлар утказиш, лаборатория ускуналари ва
кимёвий реактивлар билан таъминлаш, шунингдек ходимларни халкаро талабларга
мувофик укитиш.

2022 й 2 чорак

Тохтахунов А.К.

Халкаро илгор тажрибани куллаган
холда хизматлар диверсификацияси, хизматлар хажмининг ортиши.

Ташки
савдо субъектларига ёрдам курсатиш.

Мувофикликни
баколаш буйича халкаро органлар билан камкорлик килиш.

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

Буюртма бериш ва аккредитация
буйича халкаро органнинг бахлашидан утиш.

 

 

 

2.2

Махсулотни
сертификатлаш органига
IAF белгисини
куллаш хкуки билан халкаро аккредитация олиш

Халкаро
аккредитацияга тайёрлаш буйича консалтинг ташкилотлар уртасида тендер/танлов
утказиш

УзР конунчилигига мувофик
шартнома тузиш. Аккредитация буйича энг маъкул органни белгилаш.

Зарур
хужжатларни тайёрлаш буйича тадбирлар утказиш, лаборатория ускуналари ва
кимёвий реактивлар билан таъминлаш, шунингдек ходимларни халкаро талабларга
мувофик укитиш.

Буюртма бериш ва аккредитация
буйича халкаро органнинг бахлашидан утиш.

2022
й 4 чорак

Тохтахунов А.К.

 

2.3

КЭСБ
негизида сифат менеджменти тизимини сертификатлаш буйича орган тузиш
ва тегишли аккредитация олиш

Зарур норматив хужжатларни ишлаб
чикиш. Малакали мутахассислар билан таъминлаш. Аккредитация буйича миллий
органга бахлашни утказиш учун буюртма бериш.
Аккредитация олиш ва буюртмачиларни жалб этиш буйича ишларни ташкил этиш.

ISO37001 стандартига сифат менеджменти
тизимини сертификатлаш буйича республикада мавжуд органлар сохдсида маркетинг
тадкикотларини утказиш.

2022 й 2 чорак

Камалов Ш.Н. Тохтахунов А.К.
Алдошина Л.В.

 

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

2.4

ISO37001 сифат менеджменти анти-коррупцион
тизими буйича сертификат олиш билан Жамият нуфузини ошириш

ISO37001 стандартига
сифат менеджменти тизимини сертификатлаш буйича органни белгилашга
тендер/танлов утказиш.

Стандарт
талабларига мувофик зарур хужжатларни тайёрлаш буйича тадбирлар утказиш.

ISO37001 стандарти
талабларига мувофикликка аудитдан утиш.

2022 й 1 чорак

Григорьянц
А.А. Камалов Ш.Н. Алдошина Л.В. Разыков Ф.К. Тохтахунов А.К.

 

2.5

Махаллий
ишлаб чикарувчилар ва ТИФ иштирокчилари билан шартнома асосида фойдаланиш
учун
» Узбекэкспертиза” АЖнинг уз брендини
(логотипини) илгари суриш.

^уйидаги тадбирлар оркали
потенциал харидорларни жалб килиш максадида брендни бозорга илгари суриш:

      Оммавий
ахборот воситаларида реклама капаниялари;

     
Интернет оркали оммалаштириш;

      Маркетинг
сиёсати (нарх шакллантириш, акциялар);

      Такдимотлар
(профилли кургазма тадбирларда иштирок этиш);

      Оммавий
тадбирларда (халк сайиллари, спорт мусобакаларида) хомийлик
;

      Юртимиз ишлаб
чикарувчилари ва ТИФ иштирокчилари билан манзилли ишлаш.

Доимий

равишда

Григорьянц
А.А. Камалов Ш.Н. Тохтахунов А.К.

 

2.6

КЭСБ
негизида (ISO37001 га умвофик)
стратегик хатар- менеджменти буйича йуналишни – хатарлар
мониторингига тизимли ёндашувни яратиш ва ривожлантириш

     Жамиятда мавжуд
булган хатар-менеджмент элементларини аниклаш;

      Хатар-менеджмент
ягона корпоратив тизимини яратиш.

      Хатарларни
бахолаш ва Жамият хатарларини бошкариш Сиёсатини кабул килиш.

      Доимий равишда
стратегик максадларга тузатиш киритиш .

Доимий

равишда

Тохтахунов А.К. Усманова Ш.А.

Жамият

даромадлилигининг
баркарор ортиши учун яхши уйланган хатар-
менеджменти стратегияси зарур булиб, у даромадни ошириш ва кутилаётган
зарарларни камайтириш учун

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

 

 

 

имкониятларни
ривожлантиришга асосланади. Уни ишлаб чикиш, корхонанинг максади нима, уларни
амалаг ошириш учун кандай ресурс ва амаллар талаб этилади, улар билан боглик
булган ташки ва ички тахдидлар даражасини кандай камайтириш мумкин, деган
саволларга жавоб излашдан иборат

2.7

КЭСБ негизида
декларациялаш буйича хизматлар ташкил килиш ва жорий этиш.

1-                              
боскич:    КЭСБ
ёш ходимларининг амалиёт утиши
.

2-                              
боскич:   ёш
декларантларнинг УзР ДДК декларантларни тайёрлаш буйича академиясида укув
курсларини утиш
. Сертфикат хар 2 йилда малака ошириш шарти билан 5 йил
муддатга берилади.

Фирма ташкил этиш учун калитга
эга булган 2 та сертификатланган декларант.

2021й
4 чорак

Тохтахунов А.К. Юрисконсульт

Курсатилаётган

хизматлар

номенклатураси
ва ишлаб чикариш хажмларини ошириш.

2.8

Бинонинг
техник холатини яхшилаш буйича таъмирлаш ишларини амалга ошириш.

Жамият
маъмурий биносининг ишлатилмаётган кисмининг жорий ва капитал таъмирини
якунлаш.

Жамият
маъмурий биносининг жорий таъмирини уз маблаглари хисобига амалга ошириш.

2022 йил 1 чорак

Григорьянц А.А. Исламов Ж.Х.

 

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

2.9

Шуъба
хужалик жамитялари фаолиятини такомиллаштириш

“Узбекэкспертиза”
АЖ
шхъба хужалик жамиятларининг
молиявий-хужалик ва ишлаб чикариш фаолиятининг хар томонлама мониторингини
мунтазм равишда амалга ошириш.

Янги номонопол хизматларни жорий
этиш. Персонал сонини оптималлаштириш.

Бизнес жараёнларни
автоматлаштириш тизимини жорий этиш.

Жамият
булинмаларининг тегишли рахбарлари томонидан таъсирчан кураторлик килиш
тизимини тузиш ва мустахкамлаш.

ШХЖ
ва филиаллар ёш мутахассисларининг жамиятнинг бош офисида малака ошириш
дастурларини, шунингдек жамиятнинг худудий булинмалари уртасида тажриба
алмашиш тизимини ишлаб чикиш.

ШХЖ
ходимларининг малакаси ва тайёргарлик даражасини, ахборот-
коммуникация технологияларини билиш ва ишлаб чикариш жараёнларида куллай олиш
даражасини аниклаш максадида аттестация утказиш.

Доимий

равишда

Камалов
Ш.Н. Жамият булим бошликлари

 

3.
Бошкариш жараёнларини такомиллаштириш ва оптималлаштириш

3.1

УзР
Президентининг
2021 йил 10 февралдаги П^-6166 ^арорининг вактида ижро этилишини
таъминлаш

Тадбирлар
кузатув кенгаши томонидан
15.02.2021 йил №1/2021 сон баённомаси
томонидан тасдикланган
“Узбекэкспертиза” АЖ тизимида иш юритишни ташкил этиш буйича “Йул харитаси”
ва ижрочилик интизомини мустахкамлашнинг асосий йуналишлари асосида
амалга оширилади

Доимий

равишда

Камалов Ш.Н. Алдошина Л.В.

Юкори турувчи орган
топширикларини вактида бажариш ва ижрочилик интизомини мустахкамлашнинг
самарали механизми.

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

(№1 Илова).

 

 

 

3.2

Жамиятнинг
ташкилий тузилмасини оптималлаштириш

Ташкилот
максадлари ва уларга самарали эришишни таъминлаш, халкаро стандартлар ва
бозор иктисодиёти талабларига мос келувчи, амалдаги ташкилий тузилмани
мунтазам таклил килиш ва такомиллаштириш.

Доимий

равишда

Усманова Ш.А. Алиева Г.Р.

^абул
килинган стратегиялар доирасида максадларга самарали эришишга кумаклашади.

3.3

Ходимлар
мекнатига как тулаш тизимини такомиллаштириш буйича тадбирлар

Жамиятнинг
мазкур хужжатнинг 1,2,3,4 бандларида кузда тутилган даромадларини узлуксиз ошириш
буйича ишлар.

Тулов тизими самарадорлигининг
таклили. Катта иш бажарган, жамият нуфузини ошираётган ходимларни моддий
рагбатлантириш ва персонал мотивациясини оширш механизмини кушимча
кучайтиришни кузда тутувчи “Жамият ходимлари мекнатига как тулаш тугрисида”ги янги Низомни ишлаб чикиш

Ходимлар мекнатига как тулашнинг
бонус тизими асосидаги замонавий усулларини куллаш.

Доимий

равишда

Усманова Ш.А. Мансурова С.М.

Персонал

мотивациясини
ошириш

Жамият ходимларининг мекнат
унумдорлигини ошириш

Жамият курсатаётган хизматлар
хажмини ошириш

3.4

Жамият
персоналини бошкаришнинг самарали тизимини жорий этиш.

Жамиятнинг малакали кадрлар
закирасини шакллантириш.

Кадрлар
закирасини шакллантириш ва у билан ишлаш тизимини такомиллаштириш, ёш
мутахассислар мартабасининг кутарилиши ва илгарилашувини таъминлаш,.

Жамият ходимлари малакаси,
даражасини касбий тайёргарлиги, ахборот-коммуникация технологияларини билиш и ва уни ишлаб чикариш жараёнларида куллай олиш

Доимий

равишда

Григорьянц
А.А. Камалов Ш.Н. Г.Алиева, Ф.Сагатова, Таркибий булим бошликлари

Кадрларни танлаш ва
жойлаштиришнинг самарали механизми

Коррупцион колатлар ва манфаатлар
уртасидаги зиддиятларнинг олдини олиш

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

даражасини аниклаш максадида
уларни аттестация килиш

Аттестация натижалари буйича
бушаган лавозимларга янги, замонавий фикрлайдиган, замонавий талабларга жавоб
берадиган юкори малакали мутахассисларни ва ёш кадрларни жалб килиш буйича
чоралар куриш. Жамиятнинг ривожланиш истикболи, персонла салохиятини рационал
ишлатишни хисобга олган холда, жамиятнинг рахбар ва ишлаб чикариш булинмалари
кадрлар таркибини ротация килиш ва янгилаш буйича тадбирлар утказиш.

Белгиланган тартибда персонал
сонини оптималлаштириш.

Жамият
ходимларининг ижтимоий химоялангалигини таъминлаш – мехнат конунчилигида
кузда тутилган барча кафолатларни, шунингдек Жамият ходимларига кушимча
ижтимоий кафолатлар бериш.

Жамоада ижодий фаолиятга имкон
яратувчи маъкул маънавий-рухий мухит яратиш ва куллаб кувватлаш.

Жамият ходимларида корпоратив
маданиятни
шакллантириш.

2024 йил 1 декада

Доимий

равишда

Доимий

равишда

 

 

3.5

“Узбекэкспертиза” АЖ да соглом турмуш тарзини жорий этиш

Иш орасидаги танаффусларда Спорт
дакикаси“” жисмоний машкларни бажариш тартибини амалиётга киритиш Ходимлар
уртасида соглом овкатланиш ва санитария-гигиена коидаларига риоя килшни
таргиб этиш.

Доимий

равишда

Г.Алиева,

Ф.Сагатова,

устозлар

 

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

Тизимли
асосда ходимлар уртасида стол тенниси буйича спорт мусобакаларини
утказилишини ташкил килиш.

Ишловчи
аёлларни моддий таъминлаш ва ижтимоий химоя килиш, иш шароитини яхшилаш.
Мухтож аёлларнинг санаторий ва даволаш-профилактика идораларида согликларини
тиклашни, шунингдек саёхат ва дам олишларини ташкил этиш.

Турмуш
курган ёш мутахассислар билан оилавий кадриятлар тугрисида сухбатлар
утказишни ташкил этиш.

 

 

 

3.6

Устозликни
ривожлантириш, ёшларга касб урганишда кумаклашиш.

Устозлик
тизимини шакллантириш ва ривожлантириш.

Иш тажрибасининг узлаштирилиши,
ёш ходимлар адаптациясининг натижадорлиги, профессионал етилиш жараёнининг
жадаллашиши ва уларда зиммасига юклатилган вазифаларни мустакил бажариш
кобилиятининг ривожланишини таъминловчи, устозликнинг самарали тизимини жорий
этиш

2022
й.

1 чорак

Алиева Г.Р. Мансурова С.М.

 

4. Жамият
молиявий маблагларини бошкариш

4.1

Узбекистон
Республикачи Президентининг
24.02.2020 йил №ПК-4611 карорига
мувофик “Узбекэкспертиза” АЖ да молиявий хисоботнинг
Халкаро стандартлари (
МСФО) талабларини
жорий этиш буйича чоралар куриш.

1
боскич –
МСФО буйича дастлабки тушунчаларни олиш ва маълумотларни
туплаш
; 2 боскич – МСФО га
утишни режалаштирши
; 3 боскич – МСФО га утиш;

4
боскич –
узгартиришлар киритиш. “Узбекэкспертиза” АЖ да МСФО талабларини амалга ошириш буйича чоралар
дастури. (Илова №2).

2021-2022 й

Слюнькова
С.А. Усмонова Ш.А.

Молиявий
хисоботнинг халкаро стандартларига тез утиш хисобига чет эл инвесторлари учун
зарур ахборот мухитни таъминлаш ва халкаро молия бозорларига киришни
кенгайтириш

 

Тадбирнинг
номи

Амалга ошириш
механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

4.2

Дебиторлик
ва кредиторлик карздорликни кискартириш чораларини куриш.

Дебиторлик
ва кредиторлик карздорликнинг хар ойлик мониторингини амалга ошириш. Муддати
утиб кетган карздорликка йул куймаслик буйича чоралар куриш.

Дебиторлик ва кредиторлик
карздорликни кискартириш буйича зарур чоралар куриш, жумладан:

мажбурий
ундирши учун белгиланган тартибда тегишли материалларни хужалик судларига
ошириш.

доимий

равишда

Григорьянц
А.А. Слюнькова С.А. Мансурова С.М. Ишлаб чикариш булимларининг бошликлари

Асоссиз
дебиторлик ва кредиторлик

карздорликнинг
юзага келишига йул куймаслик

4.3

Мавжуд
активларни куллаш самарадорлигини ошириш буйича чоралар куриш.

Инвентаризация
утказиш.

Маънавий эскирган ускуналарни
белгиланган тартибда хисобдан чикариш, ишлатилмаётган моддий бойликлар ва
ноликвид товарларни сотиш.

Жамият технологик паркининг
самарали ишлатилишини таъминлаш

2020 й. 1 март

Слюнькова
С.А. Исламов Ж.Х. Юрисконсульт

Технологик
ускуналар паркини

оптималлаштириш.

4.4.

Жамият
пул окимларинитахлил килиш ва бошкаришнинг замонавий усулларини узлаштириш.

Жамият молиявий-хужалик
фаолиятини хар ойлик иктисодий тахлилини утказиш.

Корхона
молиявий холатини, унинг тулов лаёкати ва молиявий баркарорлигини яхшилаш
захираларини излаш.

Молиявий
ресурсларни янада самаралирок ишлатиш ва корхонанинг молиявий холатини
мустахкамлашга каратилган аник чораларни ишлаб чикиш.

Корхона харажатларини
оптималлаштириш.

Мунтазам

равишда

Усманова Ш.А. Слюнькова С.А.

Корхонанинг
тулов

лаёкатининг
юкори

даражасини

тамъминлаш.

Жамиятнинг
юкори

рентабеллигини

таъминлаш.

Пул ресурсларини ишлатиш
тугрисида тугри асосланган карорлар кабул килиш.

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

4.5

Жамиятнинг нарх сиёсатини
такомиллаштириш

Жамиятнинг хакикий харажатлари
асосида курсатилаётган хизматларга амалдаги тарифларни мунтазам тахлил килиш
ва курсатилаётган хизматларнинг камида
15% рентабеллигини
таъминлаш.

Жамиятнинг номонопол хизматлар
буйича ишларб чикилган маркетинг стратегияси доирасида ракобатчилар
нархларининг маркетинг тахлилини утказиш.

Номонопол хизматларга нархларни
хисоблашда дифференциация ва диверсификация тамойилларини куллаш.

Мунтазам

равишда

Усманова Ш.А.

^абул килинган стратегиялар
доирасида жамиятнинг

максадларига самарали

эришишига

кумаклашади.

4.6

Жамият булинмалари ишлаб чикариш
фаолиятининг ички назоратини кучайтириш

Бош директор томонидан
тасдикланган ички аудит режаси тузиш.

Аникланган номутаносибликларни
бартараф этиш буйича чоралар ишлаб чикиш ва уларнинг ижро этилишини назорат
килиш.

2020 й. 1 март

Алдошина Л.В. Алиева Г.Р.

Иш ва хизматлар сифатини ошириш,
коррупция

холатларининг олдини олиш.

4.7

Жамиятнинг ИСО9001 халкаро
стандартига мувофик булган сифат менеджменти тизимини куллаб-кувватлаш ва такомиллаштириш

Сифат менеджменти тизимини
сертификатлаш буйича органлар уртасида тендер/танлов утказиш.

УзР конунчилигига мувофик
шартномалар тузиш.

Жамият СМТ ни
ресертификациялашга тайёргарлик тадбирларини утказиш.

Сифат менеджменти тизимларига ИСО9001 стандартларида
кузда тутилган барча талабларнинг бажарилишини таъминлаш. Сертификатлаш
органи томонидан хар йиллик кузатув аудитини утказиш.

2021
йил 1 чорак

2022-2023 й.

Григорьянц А.А. Алдошина Л.В.
Булим бошликлари

Бошкарувга тизимли ёндашув.

Жамиятнинг обруси ва инвестицион
жозибадорлигини ошириш.

Хизматлар сифатини ошириш.

Мунтазам яхшилаш

механизмини амалга

ошириш.

Инфратузилмани

оптималлаштириш,

маъмурий булимлар иши

самарадорлигини

 

Тадбирнинг
номи

Амалга
ошириш механизми

Амалга
ошириш муддати

Масъул

ижрочилар

Кутилаётган
натижа ва тадбирнинг узига хослиги

 

 

 

 

 

ошириш ва ишлаб чикарилаётган
хизматларнинг таннаркини пасайтириш. Ракобатчиларга нисбатан афзалрок колат.
Жорий этилган
СМТ ни реклама акцияларида куллаш
имкони.

 

АО «Узбекэкспертиза»

р. Мирзо Улугбек, Паркентская 51
г. Ташкент
Телефон: 71 230-23-64
E-mail:   info@expertiza.uz
Виртуальная приёмная директора!
Наш телеграм бот!

 

 

 

×
vr

 

Виртуальная приёмная генерального директора по рассмотрению жалоб и предложений

×

АО «Узбекэкспертиза»

р. Мирзо Улугбек, Паркентская 51
г. Ташкент
Телефон: 71 230-23-64
E-mail:   info@expertiza.uz
Виртуальная приёмная директора!
Наш телеграм бот!

 

 

 

×

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: